Risicobeoordeling

Om aan de ATEX verplichtingen te voldoen moet de eigenaar een risicobeoordeling uitvoeren door middel van:

  • gebiedsclassificatie of zonering naar waarschijnlijkheid van ontstaan van een explosieve atmosfeer;
  • waarschijnlijkheid van een ontstekingsbron zowel elektrisch als niet elektrisch;
  • eigenschappen van brandbare stoffen en interacties; verwacht effect van een explosie op personeel, milieu en bedrijfsrisico.

Bovenstaande zaken moeten allemaal worden vastgelegd in een (actief) Explosie Veiligheids Document.

 

Competentie
Toetsing van de competentie van personeel vindt plaats middels interviews, gerichte vragen en documentatie aan de hand van onderstaande criteria:

  • Vaststellen parate kennis ATEX regelgeving en relevante normen
  • Kennis van eisen Explosie Veiligheids Document – (EVD)
  • Individueel interview met kandidaat
  • Verkenning installatie tezamen met kandidaat
  • Advisering van management betreffende de van toepassing zijnde ATEX regelgeving en vereiste vaardigheden binnen het bedrijf